Giáo dục đào tạo

Giáo dục đóng vai trò quan trọng, là nhân tố chìa khóa và là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nền giáo dục luôn được xem là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu hướng đến trong nền